c r o s s + c o r e

kuro score >>> cross core !!!

osdhills.jpg

場違い。終了ー。